top of page

advokaadibüroo

JAANA NÕGISTO

Vaidluste lahendamine, riigihanked, kinnisvara, keskkond, ehitus ja planeerimine

 

valdkonnad

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 

Esindan kliente keerukate haldus- ja tsiviilvaidluste lahendamisel, läbirääkimistel, haldusmenetlustes, kohtutes ja arbitraažis. 

EHITUS JA PLANEERIMINE

 

Aitan kliente ehituslubade, kasutuslubade  ja planeeringute menetlustes ning vaidlustamisel. Esindan ehitustöövõtu (sh FIDIC) vaidlustes.

KESKKOND

 

Nõustan kliente keskkonnaalaste projektide läbiviimisel.

Samuti maaomanikke ja arendajaid seoses keskkonnanormidest tulenevate maakasutuspiirangute, looduskaitseliste küsimuste ja igaüheõigustega.

RIIGIHANKED

 

Aitan hankijaid riigihanke alusdokumentide koostamisel ja registritoimingutes ning ettevõtjaid riigihanke menetlustes.

Esindan hankijaid ja pakkujaid Riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes ning viin läbi riigihankealaseid koolitusi.

ÜLDHUVITEENUSED

Nõustan ettevõtjaid ja avalikku sektorit seoses avalikes huvides osutatavate teenustega nagu ühistransport, jäätmekäitlus, ühisveevärk ja kanalisatsioon jms.

ENERGEETIKA

 

Aitan arendajaid ja tootjaid võrgutasude ja  taastuvenergia toetuste asjus. Olen nõustanud mitmeid erinevaid taastuvenergia arendusprojekte, sh seoses ehituslubade, planeeringute, kohaliku kogukonna kaasamise ja keskkonnanormidega.

practice_areas

büroost

_DSC0748%201_edited.jpg
JAANA NÕGISTO
vandeadvokaat
CV

Tel: +372 5538 788

jaana@jaananogisto.com

Olen loonud selle advokaadibüroo, et pakkuda oma klientidele alati vajaduspõhist, kõrgetasemelist  ja võimalikult õhukeselt pakendatud spetsialisti teenust.

Olen õppinud, et parimal tasemel õigusabi saan osutada siis, kui tegelen oma kliendi asjaga isiklikult ja südamega, kiires ja tõhusas koostöös kliendi ja tema asjatundjatega. Teen endale selgeks probleemi valdkonnaspetsiifika ja juhindun veendumusest, et juurat tuleb teadlikult ja oskuslikult rakendada kliendi eesmärkide saavutamiseks, 

kuid see ei tohi muutuda eesmärgiks omaette. 

Oma esmaseks tugevuseks pean õigussuhteid teljel ettevõtja ja riik.

See tähendab eelkõige reguleeritud ja/või loakohustuslikke tegevusi, näiteks ehitamine ja maakasutus laiemalt, ravimimüük, ühistransport, keskkonnaload  jpm.

Aga ka avaliku rahaga seonduv nagu struktuuritoetused, taastuvenergiatoetused, riigipoolsed kriisitoetusmeetmed. Oluliseks nišiks on riigihanked ja hankelepingutest tõusetuvad vaidlused, kus esindan nii hankijat kui ettevõtjat. Kuna riigihanked puudutavad paljusid, kuid on reeglitelt väga spetsiifilised, siis selles valdkonnas viin läbi ka koolitusi ja esinen konverentsidel. Teiseks põhisuunaks on tsiviilvaidlused, millest lõviosa on seotud kinnisvaraarenduse ja ehitusega, sh erinevad juurdepääsu- ja servituudivaidlused, ehitustöövõtu- ja alltöövõtu vaidlused, FIDIC-lepingud.

Vajadusel aitan oma kliente ka perekonna- ning pärimisasjades.

Olen Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige. Mind on tunnustanud rahvusvahelised väljaanded Legal500 ja Chambers Europe.

our_vision

kontakt

JAANA

NÕGISTO

Kalevi 28-3, Tallinn, Harju maakond, 10413

Email: jaana@jaananogisto.com
Tel:  +372 5538 788

contact
bottom of page